Gedragscode

 

Waar in de tekst het woord `hij´ wordt gebruikt, wordt zowel `zij´ als `hij´ bedoeld

Doel
Het doel van deze gedragscode is de professionaliteit van de coach onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coach en om voldoende uitgangspunten en richtlijnen te bieden om verantwoord te kunnen handelen in alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van haar beroep terecht kan komen.

Tevens biedt de gedragscode de klant duidelijkheid. De uitgangspunten zijn vertaald in concrete gedragsregels, de klant kan er op rekenen dat de coach deze gedragsregels naleeft in het contact met de klant, en waar in de gedragscode genoemd, ook daarbuiten.

Uitgangspunten

 1. de klant weet zelf het beste wat goed voor hem is en kan, zowel in zijn privé- als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, beslissen wat hij wél of niet wil. Daarmee is de klant ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 2. de klant en de coach zijn elkaar gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
 3. de coach is verantwoordelijk voor de gekozen middelen en instrumenten en een professionele inzet van deze middelen en instrumenten.

Gedragsregels

De coach brengt haar professionaliteit en haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van de klant tot uitdrukking door het naleven van de volgende gedragsregels:

 • De coach benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Zij trekt niemand voor, noch stelt zij iemand achter. Zij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook. Zij erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen
 • Zij laat de klant de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging
 • Zij komt op voor de belangen van de klant, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin des woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen. Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer neerbuigend, onverschillig of bewonderend over.
 • Een coach gaat niet alleen respectvol om met mensen – in het bijzonder de klant – maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. De coach is daarin een rolmodel voor de klant.
 • Zij is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Zij zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.
 • Zij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of die de algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan
 • Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de klant die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de klant van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van informatie.
 • Zij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de klant afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de klant te benadelen.
 • Zij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat zij zowel bewust (door het geven van directieven) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op de klant en mogelijk ook op derden. Daarom is zij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.
 • Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt. Zij is zich bewust van haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
 • Zij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten. Zij houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de gehele persoon van de cliënt in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.
 • Zij draagt zorg dat de bevrediging van eigen emotionele- en / of andere behoeften geen rol spelen in de relatie met een cliënt.
 • Zij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een klant aan.
 • Zij houdt haar privé-leven en werk strikt van elkaar gescheiden en zorgt er niet alleen voor dat het één geen schade lijdt door het ander, maar streeft ernaar het beste uit beide naar boven te halen. Zij is in dat opzicht een duidelijk rolmodel voor de klant.
 • Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
 • Zij zal haar bewustzijn ten aanzien van de invloed van zijn eigen communicatie en eigen gedrag op de omgeving altijd doorontwikkelen en zo hoog mogelijk doen zijn.
 • Zij zal de vaardigheid in het gebruik van instrumenten om eigen gedrag en eigen communicatie waar gewenst aan te passen, altijd doorontwikkelen en zo hoog mogelijk doen zijn.
 • Zij houdt zichzelf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van coaching, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisie bijeenkomsten, en het gebruik maken van mogelijkheden van supervisie, en opgedane kennis te delen.
 • Zij houdt de relaties met collega’s schoon. Dat houdt in dat er geen sprake is van onuitgesproken irritatie of conflict. De coach werkt met haar eigen teleurstelling of irritatie en geeft vervolgens collega’s zonder terughoudendheid, indien gewenst, feedback, zodat de ander optimaal kan functioneren.
 • Zij informeert de klant en andere betrokkenen (bijvoorbeeld de opdrachtgever) desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties zij heeft en welke methoden en stijl zij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Zij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door haar actueel wordt gehouden.
 • Zij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie en staat niet toe dat er belangenverstrengeling optreedt. Bij dreigende vermenging van relaties zal zij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
 • Zij is collegiaal richting andere beroepscoaches, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.
 • Zij werkt vanuit rijkdom. Dat wil zeggen dat zij iedereen een voor hem of haar zo goed mogelijk pad in ontwikkeling gunt en nastreeft, in de overtuiging dat een win-win situatie voor iedereen het meeste oplevert. Ook als dat betekent dat zij daardoor een opdracht doorgeeft aan iemand anders. Dat wil tevens zeggen dat zij iemand of een bedrijf alleen een product adviseert als zij werkelijk denkt dat de klant of het bedrijf ermee gebaat is. Adviseren op maat wil zeggen dat het belang van de persoon of het bedrijf voorop staat in haar advies.